PFST WEBMAIL

Korisničko ime

Lozinka


KALENDAR - Travanj

P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

INFO

< >

Opći podaci / Pravilnik o studiranju

Na temelju članka 82. st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokomobrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07.), članka 41.Statuta Pomorskog fakulteta u Splitu te Pravilnika o studijima isustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu, Fakultetsko vijeće nasjednicama održanim dana 06. 11. i 15. 12. 2008. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o studiranju Pomorskog fakulteta u Splitu
(pročišćeni tekst)

1. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom o studiranju Pomorskog fakulteta u Splitu (u daljnjem tekstu Pravilnik) uređuju ustroj i izvedba sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na Pomorskom fakultetu u Splitu (u daljnjem tekstu Fakultet) za studente koji studiraju prema studijskim programima usklađenim s Bolonjskim procesom.

2. SUSTAV STUDIJA

Članak 2.

(1) Na Fakultetu se izvode slijedeće razine sveučilišnih studija:
• preddiplomski studij,
• diplomski studij,
• poslijediplomski studij.
(2) Studiji se ustrojavaju prema studijskim programima koje donosi Senat Sveučilišta u Splitu na prijedlog Fakultetskog vijeća.
(3) Nastava se izvodi na standardnom hrvatskom jeziku, a uz odobrenje Senata nastava se može izvoditi u cijelosti ili dijelom i na jednom od svjetskih jezika.
(4) Svaka razina sveučilišnog studija završava stjecanjem određenog naziva ili stupnja.

Članak 3.

(1) Preddiplomski studij traje tri godine i njime se stječe 180 ECTS bodova (europski sustav za prijenos i prikupljanje bodova).
(2) Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka odgo-varajuće struke.
(3) Kratica akademskog naziva stavlja se iza imena i prezimena osobe.

Članak 4.

(1) Diplomski studij traje dvije godine i njime se stječe 120 ECTS bodova.
(2) Završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica inženjer/inženjerka odgovarajuće struke.
(3) Kratica akademskog naziva stavlja se iza imena i prezimena osobe.

Članak 5.

(1) Poslijediplomski studij na Fakultetu može se organizirati kao:
• poslijediplomski doktorski studij, ili
• poslijediplomski specijalistički studij.
(2) Poslijediplomski doktorski studij traje najmanje tri godine i njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova.
(3) Završetkom poslijediplomskog doktorskog studija stječe se akademski stupanj doktor/doktorica znanosti (dr. sc.).
(5) Kratica akademskog stupnja stavlja se ispred imena i prezimena osobe.
(6) Poslijediplomski specijalistički studij traje jednu do dvije godine i njegovim se završetkom stječe od 60 do 120 ECTS bodova te zvanje specijalist/specijalistica određenog područja (spec.) koji se koristi uz naziv koji je stečen diplomskim studijem.

Izvedbeni plan

Članak 6.

(1) Studij se izvodi prema izvedbenom planu studijskog programa koji donosi Fakultetsko vijeće.
(2) Izvedbenim planom nastave utvrđuju se:
• nastavnici i suradnici koji će izvoditi nastavu prema studijskom programu,
• mjesta izvođenja nastave,
• početak i završetak te satnica izvođenja nastave,
• oblici nastave (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, provjere znanja i sl.),
• način polaganja ispita,
• ispitni rokovi i termini,
• popis literature za studij i polaganje ispita,
• mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku te
• ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave i dokaza stjecanja općih i specifičnih znanja, vještina i sposobnosti.
(3) Izvedbeni plan studijskog programa objavljuje se prije početka nastave na oglasnoj ploči i Internet stranici Fakulteta.
(4) Iznimno od st. 3, izvedbeni plan može se objaviti i tijekom akademske godine  ukoliko, zbog opravdanih razloga, dođe do promjene izvedbenog plana.

Akademska godina

Članak 7.

(1) Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.
(2) Nastava se ustrojava po semestrima u skladu sa studijskim programom i izvedbenim planom.
(3) Kalendar nastave za novu akademsku godinu donosi Senat Sveučilišta.
(4) Akademska godina ima u pravilu 45 radnih tjedana, od čega 30 nastavnih tjedana te 15 tjedana unutar kojih, u pravilu, nema nastavnih obveza već se samo osigurava vrijeme za konzultacije, pripreme ispita i ispite te slične aktivnosti.

Oblici ostvarivanja studija

Članak 8.

(1) Oblici ostvarivanja studija su: predavanja, seminari, vježbe, praktična nastava, radionice, konzultacije, mentorski rad, voditeljski rad, stručna praksa, terenska nastava, sudjelovanje studenata u stručnom i znanstvenom radu, izrada završnih, odnosno diplomskih radova, provjere stečenih kompetencija kao i drugi slični oblici.
(2) Studij se može organizirati kroz sustav učenja na daljinu što posebno odobrava Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, odnosno Senat Sveučilišta u Splitu.

Opterećenje studenta

Članak 9.

(1) Ukupne radne obveze studenta iznose 40 sati tjedno, tijekom 45 tjedana u godini.
(2) U opterećenje studenta uračunava se cjelokupno vrijeme koje on treba potrošiti za uspješno svladavanje gradiva, a u što se uračunava vrijeme provedeno na predavanjima, seminarima, terenskom radu, stručno pedagoškoj praksi, vježbama i drugim oblicima nastave te vrijeme utrošeno za studiranje gradiva (samostalno učenje, obradu podataka nakon rada u laboratoriju, ispitivanje, druge provjere znanja i druge aktivnosti predviđene studijskim programom).
(3) Ukupne nastavne obveze izvanrednog studenta ne mogu biti manje od polovice ukupnih godišnjih nastavnih obveza određenih za redovite studente, a određuje ih Fakultetsko vijeće.
(4) Redovitom studentu kojem je utvrđen status vrhunskog sportaša ili umjetnika Fakultetsko vijeće može, na njegov zahtjev, propisati razinu opterećenja izvanrednog studenta.
(5) Kad je prema studijskom programu i izvedbenom planu nužan povećan broj sati praktične nastave, obveze studenata mogu biti iznimno i veće.
(6) Jedan nastavni sat označava trajanje od 45 minuta, a jedan sat koji označava opterećenje studenta označava trajanje od 60 minuta.

Stjecanje ECTS bodova

Članak 10.

(1) 1 ECTS bod predstavlja ukupno radno opterećenje od 30 sati.
(2) Student može steći ECTS bodove za sve predmete koje upisuje – obvezne i izborne, projekte na kojima radi, izradu završnog odnosno diplomskog rada, terensku i praktičnu nastavu te druge aktivnosti predviđene studijskim programom.
(3) ECTS bodovi se stječu tek nakon položenog ispita, odnosno drugih zahtjeva ispunjenih u skladu s nastavnim planom i studijskim programom.

3. UPIS NA STUDIJ

Članak 11.

(1) Studenti ostvaruju pravo upisa na preddiplomski i diplomski studij u okviru upisnih kvota koje odobrava Senat Sveučilišta na prijedlog Fakultetskog vijeća.
(2) Preddiplomski studij može upisati osoba sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine.
(3) Diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski studij.
(4) Fakultetsko vijeće utvrđuje koji su srednjoškolski programi, odnosno preddiplomski studiji odgovarajući preduvjet za upis studija, ako to nije utvrđeno studijskim programom.

Članak 12.

(1) Upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja. Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku.
(2) Natječaj za upis na studij sadrži:
• uvjete upisa,
• broj mjesta za upis (upisne kvote),
• način provođenja razredbenog postupka i kriterije odabira pristupnika za upis,
• podatke o ispravama koje se podnose uz prijavu za upis i
• rokove za prijavu na natječaj i upis.
(3) Pravo prijave na natječaj za upis na preddiplomski studij ima osoba koja je završila odgovarajući srednjoškolski program u trajanju od četiri godine. Pravo prijave na natječaj za upis na diplomski studij ima osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski studij.
(4) Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj za upis na studij do dana utvrđenog u natječaju.
(5) U prijavi pristupnik mora naznačiti za koji se studijski program natječe te natječe li se za upis na redoviti ili izvanredni studij.
(6) Uz prijavu pristupnik je dužan priložiti sve isprave koje se zahtijevaju natječajem. Nepravodobne i nepotpune prijave isključuju se iz daljnjeg postupka.
(7) Izbor između pristupnika obavlja se putem razredbenog postupka.

Članak 13.

(1) Fakultetsko vijeće utvrđuje kriterije (uspjeh u prethodnom školovanju, vrsta završenog školovanja, uspjeh na klasifikacijskom ispitu, posebna znanja, vještine ili sposobnosti i sl.) na temelju kojih se obavlja klasifikacija i odabir kandidata za upis.
(2) Kriteriji se objavljuju na Internet stranicama Fakulteta i u pisanim informacijama o upisu studenata.

Članak 14.

(1) Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za upis na studij (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) od tri člana.
(2) Članove Povjerenstva za upis na studij imenuje Fakultetsko vijeće iz reda nastavnika. Prodekan za nastavu po položaju je predsjednik Povjerenstva.

Članak 15.

(1) Temeljem rezultata razredbenog postupka Povjerenstvo za upis na studij formira rang listu pristupnika.
(2) Crta na rang listi podvlači se ispod posljednjeg pristupnika koji je ostvario pravo na upis prema utvrđenoj upisnoj kvoti.
(3) Kada više pristupnika ostvari isti broj bodova kao i posljednji pristupnik koji je ostvario pravo na upis, tada se crta na rang listi podvlači ispod posljednjeg pristupnika s istim brojem bodova.

Članak 16.

(1) Rang lista pristupnika objavljuje se na oglasnoj ploči i Internet stranicama Fakulteta u roku utvrđenom natječajem za upis.
(2) Pristupnik ima pravo uvida u svoje rezultate i pravo prigovora na ispravnost provedbe razredbenog postupka u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste.
(3) Prigovor s obrazloženjem dostavlja se Povjerenstvu za upis na studij u pisanom obliku.
(4) Povjerenstvo razmatra prigovor pristupnika i u roku od 24 sata od njegova podnošenja predlaže dekanu donošenje odluke o prigovoru.

Članak 17.

(1) Pristupnik stječe pravo na upis u prvu godinu studija prema postignutim bodovima u razredbenom postupku.
(2) Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali u oglašenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo.
(3) Pravo na upis umjesto pristupnika iz stavka 2. ovoga članka stječe sljedeći pristupnik s rang liste ispod crte koji je prešao razredbeni prag, u okviru utvrđene upisne kvote.

Članak 18.

(1) Povjerenstvo za upis na studij može pristupniku priznati rezultat drugog istovrsnog razredbenog postupka provedenog na drugom visokom učilištu.
(2) Pristupnik iz prethodnog stavka dužan je uz zamolbu podnijeti uvjerenje o rezultatima razredbenog postupka na drugom visokom učilištu, a pravo na upis ostvaruje samo ako je ostalo slobodnih mjesta za upis nakon provedenog drugog upisnog roka.
(3) Povjerenstvo za upis podnosi izvješće o rezultatima upisa Fakultetskom vijeću i Senatu Sveučilišta.

4.  STATUS STUDENTA

Članak 19.

(1) Status studenta stječe se upisom na jedan od studija na Fakulteta.
(2) Status studenta dokazuje se indeksom.

Članak 20.

(1) Studenti mogu biti redoviti ili izvanredni.
(2) Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici (puno radno vrijeme). Trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti, ovisno o uspjehu na razredbenom postupku ili tijekom studija te raspoloživim sredstvima, subvencionira se iz državnog proračuna.
(3) Izvanredni studenti su oni koji studiraju uz rad ili drugu aktivnost, koji traže posebni izvedbeni plan nastave. Na traženje izvanrednih studenata, Fakultet može organizirati nastavu prema posebnom, njima prilagođenom,  nastavnom planu s koncentriranim izvođenjem nastave. S takvim studentima Fakultet sklapa posebni ugovor. Troškove izvanrednog studija u cijelosti snosi sam student.

Članak 21.

(1) Status redovitog studenta koji studira na teret državnog proračuna ima student za vrijeme propisanog trajanja studija, a najviše za vrijeme koje je za trećinu dulje od propisanog trajanja studija, odnosno do kraja akademske godine u kojoj taj rok istječe. U vrijeme trajanja studija ne uračunava se vrijeme mirovanja obveza studenata. Istekom tog roka student zadržava status redovitog studenta, uz obavezu plaćanja troškova studija ili nastavlja studij u statusu izvanrednog studenta.
(2) Redoviti student koji sam plaća studij, kao i izvanredni student, može studirati najviše dvostruko dulje od propisanog vremena trajanja studija, uz plaćanje troškova studija.

Članak 22.

(1) Gost student je redoviti ili izvanredni student drugog visokog učilišta koji upisuje dijelove studijskog programa na Fakultetu sukladno posebnom ugovoru s drugim visokim učilištima o priznavanju ECTS bodova. Status gosta studenta traje najdulje jednu akademsku godinu.

Članak 23.

(1) Redoviti student može promijeniti status i nastaviti studij kao izvanredni student.
(2) Izvanredni student može promijeniti status i nastaviti studij kao redoviti student uz plaćanje troškova studija. Promjena statusa moguća je samo početkom nove akademske godine.
(3) Zahtjev za promjenom statusa podnosi se studentskoj službi do 30. rujna tekuće akademske godine. Zahtjev odobrava dekan, o čemu se izdaje rješenje.

Članak 24.

(1) Visinu, uvjete i način plaćanja troškova studija za svaku akademsku godinu utvrđuje Fakultetsko vijeće u skladu s kriterijima koje propisuje Senat Sveučilišta.

Članak 25.

(1) Student ima pravo na:
• kvalitetan studij i obrazovni proces kako je to predviđeno studijskim programom,
• konzultacije i mentorski rad,
• sudjelovanje u stručnom i znanstvenom radu,
• slobodu mišljenja i iskazivanja stavova tijekom nastave i drugih aktivnosti na Fakultetu,
• završetak studija u kraćem roku,
• slobodno korištenje knjižnica i ostalih izvora informacija,
• upisivanje predmeta iz drugih programa, sukladno općim aktima Fakulteta i Sveučilišta,
• izjašnjavanje o kvaliteti (ocjenjivanje, ankete) nastave i nastavnika,
• sudjelovanje u odlučivanju, sukladno statutu Fakulteta,
• sudjelovanje u radu studentskih organizacija,
• druga prava sukladno Statutu Sveučilišta i općim aktima Fakulteta.
(2) Student ima obveze:
• poštivati opće akte Sveučilišta i Fakulteta,
• uredno pohađati nastavu, izvršavati obveze predviđene studijskim programom i izvedbenim planom,
• čuvati ugled i dostojanstvo Fakulteta, studenata i nastavnika,
• ponašati se u skladu s etičkim kodeksom.

Članak 26.

(1) Student ima pravo na mirovanje obveza:
• za vrijeme služenja vojnog roka,
• za vrijeme trudnoće i do godine dana starosti djeteta,
• za vrijeme dulje bolesti,
• ako je kao gost-student, po prethodnom odobrenju Fakultetskog vijeća, studirao i/ili boravio na inozemnim sveučilištima i vrhunskim istraživačkim institutima,
• za vrijeme obavljanja plovidbe u svrhu stjecanja ovlaštenja, najduže na rok od 2 godine.
(2) Pod duljom bolesti u smislu priznavanja prava na mirovanje obveza podrazumijeva se bolest u neprekidnom trajanju od najmanje 60 dana ili s prekidima u trajanju od 90 dana tijekom akademske godine.
(3) Postojanje opravdanog razloga iz stavka 1. ovog članka student dokazuje uvjerenjem nadležnog organa za obranu, odgovarajućom liječničkom dokumentacijom  te uvidom u pomorsku knjižicu.

Članak 27.

(1) Odluku o mirovanju studentskih obveza donosi dekan Fakulteta na temelju pisane zamolbe koju student podnosi studentskoj službi zajedno s indeksom i dokazima navedenim u članku 26. ovog Pravilnika.

Članak 28.

(1) Redovitom studentu koji ima status vrhunskog sportaša ili vrhunskog umjetnika dekan može odobriti svladavanje upisanog studija pod uvjetima utvrđenim izvedbenim planom nastave za izvanredne studente.
(2) Status vrhunskog sportaša dokazuje se uvjerenjem Hrvatskog olimpijskog odbora, a vrhunskog umjetnika uvjerenjem nadležne institucije.

Članak 29.

(1) Student ima pravo ispisati se sa studija.
(2) Posebna zabilješka o provedenom ispisu, ovjerena pečatom Fakulteta, unosi se na poleđini izvornika svjedodžbe o maturi i u indeks studenta, dok se primjerak ispisnice ulaže u studentski dosje.

Članak 30.

(1) Osoba gubi status studenta:
• kad završi studij,
• kad se ispiše sa studija,
• kad se ne upiše u slijedeću akademsku godinu,
• kad je isključena sa studija po postupku i uz uvjete utvrđene općim aktom Fakulteta,
• kad ne završi studij u roku iz članka 21. ovog Pravilnika,
• kad ne položi ispit iz upisanog predmeta u skladu s člankom 54. ovog Pravilnika.
(2) Iznimno, osobi iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, može se dopustiti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta, a najkasnije u roku od 5 godina od posljednjeg upisa.

5 . UPIS U SLJEDEĆU AKADEMSKU I VIŠU GODINU STUDIJA

Upis u sljedeću akademsku godinu

Članak 31.

(1) Upis studenata u sljedeću akademsku godinu obavlja se do 30. rujna tekuće akademske godine, uz iznimku upisa prema članku 32. ovog Pravilnika.

Članak 32.

(1) Dekan Fakulteta ovlašten je u iznimnim slučajevima odobriti izvanredni ispitni rok i uvjete pristupanja tom roku. U tom slučaju upis u sljedeću akademsku godinu može se produljiti do roka utvrđenog odlukom dekana.

Članak 33.

(1) Student je obvezan upisati se u sljedeću akademsku godinu u utvrđenom roku za upis. Rokovi upisa objavljuju se na oglasnoj ploči i na Internet stranicama Fakulteta.

Upis u višu godinu studija

Članak 34.

(1) Student stječe pravo na upis u višu godinu studija ako je do roka upisa u sljedeću akademsku godinu ispunio obveze utvrđene studijskim programom i izvedbenim planom te položio ispite iz predmeta koji mu prema bodovnom sustavu utvrđenom studijskim programom omogućuje upis u višu godinu studija.

Članak 35.

(1) Za upis u višu godinu studija student mora položiti nastavne predmete bodovne vrijednosti najmanje 42 ECTS bodova iz tekuće godine studija i sve položene predmete iz prethodne godine.
(2) Sve dok postoji potreba da se student klasificira po godinama studijskog programa (prva, druga, itd.), student će se smatrati studentom više godine studija ako je iz te, više godine, studijskog programa upisao najmanje 42 ECTS boda.
(3) Student kojemu su ostali neostvareni ECTS bodovi samo iz završne godine studijskog programa, smatra se studentom te završne godine studijskog programa bez obzira na broj ostvarenih ECTS bodova.

Članak 36.

(1) Student koji do isteka roka za upis u sljedeću akademsku godinu nije stekao pravo na upis u višu godinu studija, ponavlja godinu. Pri tome treba ponovo upisati sve one predmete s pripadajućim ECTS bodovima koje nije položio u prethodnoj akademskoj godini te predmete iz više godine studija sa još onoliko ECTS bodova koliko nedostaje do ukupno 60 ECTS bodova. Takvom studentu u indeks se unosi klauzula «Ponavlja», uz naznaku akademske godine iz koje upisuje ponovljene predmete.

Članak 37.

(1) Ponovljene predmete student može upisati samo jednom. Ako ih ne položi do upisa u narednu akademsku godinu gubi status redovitog studenta i pravo studiranja na upisanom studiju na Fakultetu. Takav student može nastaviti studij u statusu izvanrednog studenta.

Članak 38.

(1) Student koji je za ponovljeni predmet dobio potpis nastavnika, nije dužan  prisustvovati nastavi, a potpis će biti priznat.

Članak 39.

(1) Student koji ponavlja godinu ili nastavlja studij nakon prekida, u slučaju izmjene studijskog programa, upisuje novi studijski program i razliku predmeta prema novom studijskom programu.
(2) Student koji studira bez ponavljanja godine i bez prekida ima pravo završiti studij prema upisanom studijskom programu.

Članak 40.

(1) Student koji je u akademskoj godini stekao najmanje 60 ECTS bodova može naredne akademske godine upisati najviše 75 ECTS bodova, a svi ostali u pravilu 60 ECTS bodova.

6. PROVJERA ZNANJA

Članak 41.

(1) Stečena znanja, vještine i sposobnosti studenata provjeravaju se i ocjenjuju tijekom nastave, a konačna se ocjena utvrđuje na ispitu.
(2) Student polaže ispit iz predmeta koje je upisao, a prema gradivu utvrđenom studijskim programom.
(3) Iznimno, studijskim programom može se utvrditi stjecanje ECTS bodova iz pojedinog predmeta ispunjenjem drugih obveza, bez polaganja ispita.

Ispiti

Članak 42.

(1) Student ima pravo pristupiti ispitu nakon završetka nastave iz tog predmeta. Ispitu može pristupiti student koji je zadovoljio sve propisane obveze utvrđene studijskim programom dotičnog predmeta. Urednost izvršenja nastavnih obveza redovitog studenta, predmetni nastavnik potvrđuje potpisom u indeks.
(2) Izvanredni student može pristupiti ispitu, a da nije odslušao nastavu u cijelosti.

Članak 43.

(1) Ispit se polaže kod nastavnika koji su određeni nastavnim programom ili kod nastavnika kojima je odlukom Fakultetskog vijeća povjereno održavanje nastave i ispita na određenom predmetu.
(2) U slučaju dulje spriječenosti predmetnog nastavnika, dekan će povjeriti održavanje ispita drugom nastavniku s izborom u odgovarajućem polju ili nastavničkom povjerenstvu.

Članak 44.

(1) Ispiti su pojedinačni ili skupni, a mogu biti teorijski i/ili praktični.
(2) Ispiti se polažu pisano, usmeno, praktično ili kombinirano, kako je to nastavnim programom predviđeno. Praktični dio ispita može se obaviti odvojeno od teorijskog dijela.
(3) Ako se ispit sastoji od dva dijela, student koji položi prvi dio, a ne položi drugi dio, ne mora ponovno polagati dio koji je položio, osim u slučaju ponovnog upisa predmeta.
(4) Maksimalno vrijeme trajanja usmenog ispita je 45 minuta po studentu, a trajanje pisanog i praktičnog ispita određuje se studijskim programom.

Članak 45.

(1) Rezultati pisanih ispita objavljuju se najkasnije u roku od pet radnih dana od dana održavanja ispita isticanjem rezultata na oglasnoj ploči i/ili Internet stranici Fakulteta. Istovremeno s objavom rezultata nastavnik određuje vrijeme kada se može obaviti uvid u iste, a koje mora biti prije drugog dijela ispita, ako je isti predviđen.
(2) Svim studentima se mora omogućiti uvid u pisani dio ispita.
(3) Kada nastavnik pisani ispit studenta ocijeni ocjenom «nedovoljan», dužan je upoznati studenta s nedostacima pisanog ispita.
(4) Studentu se može omogućiti prigovor predmetnom nastavniku na negativnu ocjenu pisanog dijela ispita. Ukoliko je predmetni nastavnik prihvatio prigovor studentu se dozvoljava izlazak na usmeni dio ispita bez obzira što je rezultat pisanog ispita negativna ocjena. Prigovor student daje nastavniku usmeno nakon uvida u pisani dio ispita.
(5) Testovi, odnosno zadaće s ispita čuvaju se do završetka ispitnog roka.
(6) Na usmenom ispitu predmetni nastavnik je obavezan dozvoliti javnost. U slučaju da nije dozvolio javnost student ima pravo zahtijevati osiguranje javnosti na ispitu ili ne pristupiti polaganju usmenog dijela dok se javnost ne osigura, o čemu se obavještava prodekan za nastavu.
(7) Nastavnik je dužan priopćiti studentu rezultat usmenog ispita odmah po održanom ispitu.
(8) Student ima pravo uvida u svoju ispitnu dokumentaciju.

Članak 46.

(1) Ispit je sastavni dio predmeta te se time smatra da je student, koji je upisao neki predmet, ujedno prijavio ispit tog predmeta u terminima iz članka 49. ovog Pravilnika i dužan mu je pristupiti.
(2) Prijavnica - ispitni list je dokument čiji su sadržaj i oblik jednoobrazni za cijelo Sveučilište.
(3) Uz prijavnicu - ispitni list se koristi i ispitna lista kao dodatni evidencijski dokument čiji su sadržaj i oblik jednoobrazni za cijelo Sveučilište.

Ispitni rokovi

Članak 47.

(1) Ispitni rokovi mogu biti redoviti i izvanredni.
(2) Redoviti ispitni rokovi su zimski i ljetni. Obvezni dodatni ispitni rok je jesenski. Ispitni rok traje najmanje četiri tjedna i ima dva ispitna termina u razmaku od najmanje dva tjedna.
(3) Iznimno, ispiti se mogu organizirati neposredno po završetku turnusne ili blok nastave, što utvrđuje Fakultetsko vijeće.
(4) Izvanredni ispitni rokovi utvrđuju se za apsolvente i izvanredne studente. U izvanrednim ispitnim rokovima postoji jedan ispitni termin za svaki predmet.

Članak 48.

(1) Kalendar ispita objavljuje se početkom svake akademske godine i sastavni je dio nastavnog plana, koji se objavljuje na Internet stranicama Fakulteta.

Članak 49.

(1) Student u pravilu prijavljuje i odjavljuje polaganje ispita putem Interneta (Internet stranice Fakulteta).
(2) Student može prijaviti ispit najkasnije tri dana prije termina održavanja ispita.
(3) Prilikom prijave polaganja ispita, student se mora pridržavati redoslijeda polaganja ispita, tj. student ne može prijaviti niti polagati ispite iz nastavljajućeg ili predmeta višeg ranga, bez prethodno položenog ispita iz predmeta koji je utvrđen kao uvjet.

Članak 50.

(1) Student u pravilu može odjaviti prijavljeni ispit najkasnije dva dana prije dana određenog za polaganje ispita. Izuzetak od prethodnog stavka je ako je ispit zakazan za ponedjeljak, odjava se može izvršiti najkasnije do petka u 12 sati.
(2) Iznimno, ispit će se smatrati pravodobno odjavljenim ako student ili od njega ovlaštena osoba na dan ispita, a najkasnije u roku od 24 sata nakon dana i sata održavanja ispita predoči dokaz kojim dokazuje opravdane okolnosti zbog kojih student nije mogao pravodobno odjaviti ispit. Dokaz se predaje studentskoj službi ili predmetnom nastavniku, koji donosi odluku.
(3) Ako student ne izađe na prijavljeni ispit koji nije pravovremeno odjavio, takav se ispit tretira kao iskorišteno pravo polaganja ispita. Studentu koji nije pristupio ispitu umjesto ocjene, nastavnik će u prijavnicu upisati «nije pristupio ispitu».

Ocjene

Članak 51.

(1) Uspjeh studenata na ispitu i drugim provjerama znanja izražava se sljedećim ocjenama: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2), nedovoljan (1).
(2) Brojčani sustav ocjena uspoređuje se s ECTS sustavom ocjena kako slijedi:

5 —›A A—›5
4 —›B B—›4
3 —›C C—›3
2 —›D D, E—›2
1 —›F FX, F—›1

(3) Studijskim programom može se utvrditi da se neki oblici nastave, odnosno utvrđivanje stečenih znanja, vještina i sposobnosti provode bez ocjenjivanja ili da se ocjenjuju opisno.
(4) Srednja ocjena studija predstavlja prosjek ocjena iz svih predmeta normiranih s obzirom na ECTS bodove, a utvrđuje se na način da se umnošci prolaznih ocjena i ECTS bodova svakog predmeta zbroje pa zatim podijele s ukupnim brojem ECTS bodova svih predmeta koji se ocjenjuju te da se konačni rezultat zaokruži na dvije decimale. U taj skup ulazi i ocjena završnog, odnosno diplomskog rada.
(5) U indeks i prijavnicu unose se prolazne ocjene: 5, 4, 3 i 2. Ocjena nedovoljan (1) neprolazna je i upisuje se samo u prijavnicu.

Žalba na ocjenu

Članak 52.

(1) Student koji smatra da nije dobio zasluženu ocjenu, zbog nepravilnosti pri ispitivanju ili ocjenjivanju, može u roku od 2 dana nakon službenog priopćenja ocjene podnijeti žalbu na  ocjenu dekanu u pisanom obliku.
(2) Dekan imenuje ispitno povjerenstvo koje odlučuje o osnovanosti žalbe i donosi konačnu odluku o ocjeni na ispitu u roku od 2 dana nakon podnošenja žalbe. U tom roku ispitno povjerenstvo može organizirati ponovni ispit, ako to smatra potrebnim.
(3) Ispitno povjerenstvo ima tri člana, s tim da predsjednik povjerenstva ne može biti nastavnik sa čijom ocjenom student nije zadovoljan, nego je on treći član povjerenstva. Predsjednik i drugi član povjerenstva su nastavnici koji imaju izbor u području kojem pripada predmet.
(4) Povjerenstvo vodi zapisnik s ispita, a odluka o ocjeni se donosi većinom glasova. Na odluku ispitnog povjerenstva o ocjeni ne može se uložiti žalba.

Odbijanje ocjene

Članak 53.

(1) Student koji želi veću ocjenu od pozitivne ocjene postignute na ispitu, a ne smatra da je bilo nepravilnosti pri ispitivanju ili ocjenjivanju, ima pravo od nastavnika pred kojim je polagao ispit u roku od 2 dana od službenog priopćenja ocjene zatražiti polaganje ispita u sljedećem predviđenom terminu.
(2) Nastavnik u tom slučaju upisuje bilješku «student odbio ocjenu». Ta ocjena ne smatra se konačnom ocjenom, te se smatra da je student time iskoristio pravo jednoga pokušaja polaganja ispita. Ocjena koju student dobije na ponovljenom ispitu je konačna ocjena.

Broj pokušaja polaganja ispita istog predmeta

Članak 54.

(1) Ispit iz jednoga upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan.
(2) Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom od tri člana koje imenuje dekan. Povjerenstvo čine nastavnici koji imaju izbor u području kojem pripada predmet.
(3) Povjerenstvo vodi zapisnik s ispita, a odluka o ocjeni se donosi većinom glasova. Na odluku ispitnog povjerenstva o ocjeni ne može se uložiti žalba.
(4) Student koji četvrti put nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet.

Članak 55.

(1) Studentu koji je položio ispit na drugom visokom učilištu predmetni nastavnik može priznati položeni ispit ako predmet iz kojeg je ispit položen po svom sadržaju i opsegu odgovara predmetu koji je student upisao.
(2) Ako predmet po svom sadržaju i opsegu približno odgovara predmetu koji je student upisao na studiju, nastavnik mu može priznati ispit u cjelini ili zahtijevati da student položi razliku.
(3) Kod priznavanja ispita student mora, u dogovoru s nastavnikom, prijaviti ispit, a nastavnik priznaje ocjenu koju je student ostvario na fakultetu s kojeg prelazi i ta se ocjena upisuje u indeks.

7. ZAVRŠETAK STUDIJA

Članak 56.

(1) Preddiplomski studij završava se polaganjem svih ispita te izradom i obranom završnog rada u skladu sa studijskim programom.
(2) Diplomski studij završava se polaganjem svih ispita te izradom i obranom diplomskog rada u skladu sa studijskim programom.
(3) Fakultetsko vijeće propisuje postupak izrade i obrane završnog, odnosno diplomskog rada.

Članak 57.

(1) Po završetku sveučilišnog preddiplomskog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se potvrđuje stjecanje akademskog naziva sukladno članku 3. ovog Pravilnika.
(2) Po završetku diplomskog studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje stjecanje akademskog naziva sukladno članku 4. ovog Pravilnika.
(3) Uz svjedodžbu, odnosno diplomu studentu se izdaje i dopunska isprava (supplement) o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima i ostalim aktivnostima tijekom studija.
(4) Oblik diploma, dopunskih isprava o studiju, te sadržaj i oblik svjedodžbi jednoobrazni su za cijelo Sveučilište.

Članak 58.

(1) Studentima preddiplomskih sveučilišnih studija Pomorska nautika i Brodostrojarstvo, nakon položenih svih ispita I. i II. godine studija izdaje se, na njihov zahtjev, uvjerenje i odgovarajuće potvrdnice u svrhu obavljanja plovidbene prakse i stjecanja ovlaštenja prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.
(2) Student iz stavka 1. ovog članka ima pravo nastaviti studij sukladno odredbi članka 26. stavak 1. alineja 5. ovoga Pravilnika.
(3) Ako je student iz stavka 1. ovog članka prekinuo studij,  ima pravo nastaviti studij na ovom Fakultetu u statusu izvanrednog studenta najkasnije u roku od 5 godina od dana izdavanja uvjerenja i potvrdnica.

Članak 59.

(1) Uvjerenja, potvrdnice, svjedodžbe i diplome koje izdaje Fakultet su javne isprave koje potpisuje dekan.
(2) Svjedodžbe i diplome se uručuju studentima na svečanoj promociji.

8. OSIGURANJE KVALITETE STUDIJA

Članak 60.

(1) Za praćenje i unaprjeđivanje kvalitete na studijima Fakultet provodi:
• istraživanje i anketiranje studenata i nastavnika o redovitosti i organiziranosti izvođenja nastave, cjelovitosti nastavnih sadržaja, literaturi i sredstvima za učenje, uvođenje novih pristupa i oblika izvođenja i unaprjeđenja nastave, ispitima, općim i specifičnim kompetencijama, radnoj komunikaciji s nastavnicima, informiranosti studenata o studijima, mogućnosti utjecaja studenata na sadržaje i metodologiju izvođenja nastave, radnom opterećenju studenata (ECTS), i sl.,
• postupak samoevaluacije nastavnika,
• vođenje jedinstvene evidencije o nastavnicima,
• donošenje plana mjera za unaprjeđenje studiranja i načinu praćenja njihovog izvršenja za slijedeću akademsku godinu.
(2) Fakultet najmanje jednom godišnje izvještava Senat o kvaliteti studijskih programa i javno objavljuje sažete ocjene njihove kvalitete te prijedlog aktivnosti za slijedeću akademsku godinu.

9. INFORMACIJSKI PAKET

Članak 61.

(1) Informacijski paket, kao vodič za potencijalne partnere, tj. za studente i nastavnike partnerskih institucija, izrađuje Fakultet na hrvatskom i engleskom jeziku te ga objavljuje na službenim Internet stranicama Fakulteta.
(2) Informacijski paket sadržava sve važnije informacije o studijima (studijskim programima i predmetima), akademskim i administrativnim aranžmanima, informacije o Fakultetu, praktične informacije i opće uvjete studentskog života.

Članak 62.

(1) Informacijski paket sadrži:
• opis studija, opće informacije o studijskim programima, pojedinosti o ispitnom sustavu i načinu ocjenjivanja i opis sustava ocjena,
• opis studijskog programa, opis kvalifikacija koje se stječu i dijagram strukture studija,
• opis svakog pojedinog predmeta studijskog programa uz koeficijent opterećenja u pojedinom semestru,
• naziv i adresu Fakulteta,
• akademski kalendar,
• ime i adresu ECTS povjerenika,
• kratak opis Fakulteta,
• postupak pri upisu,
• ostale informacije bitne za život i studiranje.

10. ECTS POVJERENIK FAKULTETA

Članak 63.

(1) ECTS povjerenika imenuje Fakultetsko vijeće na vrijeme od dvije godine iz reda nastavnika ili suradnika. ECTS povjerenik član je stalnog radnog tijela Povjerenstva za ECTS Sveučilišta u Splitu.
(2) Zadaće ECTS povjerenika su:
• posredovanje između studenata i nastavnika,
• informiranje studenata o partnerskim institucijama, postupku akademskog priznavanja predmeta položenih na partnerskoj instituciji,
• savjetovanje studenata, pomaganje u ispunjavanju prijavnih obrazaca za prijavu studiranja na partnerskoj instituciji,
• informiranje nastavnika i studenata o ECTS-u,
• priprema informacijskih paketa za studije kojima je nositelj njegova institucija,
• skrb o integraciji i afirmaciji gostujućih studenata,
• priprema prijepisa ocjena i drugih dokumenata za gostujuće studente,
• obavljanje drugih poslova sukladno pravilniku o ECTS-u.

11. STUDENTSKA POKRETLJIVOST

Članak 64.

(1) Gostujući student je redoviti ili izvanredni student drugog visokog učilišta koji upisuje dijelove studijskog programa na Fakultetu sukladno posebnom ugovoru s drugim visokim učilištima o priznavanju ECTS bodova.
(2) Status gostujućeg studenta može trajati najduže jednu akademsku godinu.
(3) Prava i obveze gosta studenta uređuju se ECTS sporazumom o učenju.

Članak 65.

(1) Student Sveučilišta koji želi provesti određeno razdoblje studija na drugom Sveučilištu mora se zajedno s ECTS povjerenikom Fakulteta obratiti ECTS koordinatoru Sveučilišta, pribaviti i ispuniti ECTS studentsku pristupnicu sveučilišta na kojem namjerava studirati, pribaviti ECTS ispravu o uspjehu na studiju na Fakultetu, pribaviti informacijski paket studija sveučilišta na kojem namjerava studirati te podnijeti prijedlog za odobrenje prijave ECTS povjerenstvu.

Članak 66.

(1) Pobliže odredbe o pokretanju postupka, odlučivanju o prijavi, sklapanju ugovora o učenju te ispravama za studente navedene su u Pravilniku o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu.

Prijelazi studenata

Članak 67.

(1) Studentu koji studira na nekom drugom pomorskom visokom učilištu u Hrvatskoj može se odobriti prijelaz samo na odgovarajući studij ovog Fakulteta. Takvom se studentu vrijeme studiranja na drugom visokom učilištu uračunava u ukupno trajanje studija.

Članak 68.

(1) Prijelaz je moguće odobriti isključivo početkom akademske godine. Student zahtjevu za prijelaz prilaže izvorne dokumente: indeks, ovjereni prijepis ocjena položenih ispita, studijski program matičnog visokog učilišta i potvrdnicu da je ispisan s prethodnog studija.

Članak 69.

(1) Prijelaz odobrava dekan Fakulteta na prijedlog ECTS povjerenika.
(2) Rješenjem o prijelazu utvrđuje se nastavna godina koju ima pravo upisati takav student, status studenta, predmeti iz kojih se priznaju ispiti položeni na matičnom visokom učilištu te eventualni razlikovni predmeti.
(3) Nepriznate ispite kao i ispite iz razlikovnih predmeta student ima pravo polagati u dogovoru s predmetnim nastavnikom.
(4) Redoviti student dužan je položiti ispite iz stavka 3. prije polaganja ispita iz godine koju upisuje.

12. EVIDENCIJA O STUDENATIMA

Članak 70.

Evidencije o studentima su:
• evidencija prijavljenih studenata za upisni postupak koja uključuje i rezultate postupka,
• osobna evidencija upisanih studenata,
• evidencija o uspjehu na ispitu,
• evidencija izdanih isprava o završetku studija te stečenih akademskih i stručnih naziva,
• evidencija izdanih potvrdnica.

Članak 71.

(1) Evidencija prijavljenih za upisni postupak sadrži podatke o svakom pristupniku u skladu s uvjetima utvrđenim razredbenim postupkom, a osobito: ime i prezime pristupnika, ime oca ili majke, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, isprave na temelju kojih je obavljena prijava.
(2) Evidencija rezultata upisnog postupka obuhvaća podatke o studentima koji su ostvarili pravo na upis i upis, a osobito: ime i prezime studenta, ime oca ili majke, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, isprave na temelju kojih je izvršen upis, vrednovanje uspjeha iz srednje škole, odnosno preddiplomskog studija, vrednovanje posebnog uspjeha i rezultate razredbenog postupka.

Članak 72.

(1) Osobnu evidencija upisanih studenata čine matični list i upisni list.
(2) Matični list ispunjava student jedanput tijekom studija, prilikom prvog upisa na studij.
(3) Upisni list ispunjava student prilikom upisa nove akademske godine.
(4) Student koji ponavlja godinu studija ili nastavlja studij nakon prekida, upisuje u upisni list predmete iz kojih nije ispunio obveze predviđene studijskim programom i razlikovne predmete ako je došlo do promjene studijskog programa.
(4) Studentska služba vodi Matičnu knjigu studenata u kojoj se skupno vode podaci iz matičnih listova studenata. Podaci o upisanim studentima upisuju se redoslijedom prvog upisa na Fakultet od rednog broja 1. na dalje.
(5) Na sve dokumente studenta (indeks, matični i upisni list, dosje, karton studenta, prijavnice za ispit i druge) upisuje se matični broj studenta, koji se studentu automatski dodjeljuje prilikom prvog upisa na studij.

Članak 73.

(1) Evidencija o uspjehu na ispitu obuhvaća podatke o održanim ispitima.
(2) Podaci o održanim ispitima upisuju se u ispitnu listu i u prijavnice za ispit.

Članak 74.

(1) Fakultet studentu prilikom upisa na studij izdaje indeks kojim student dokazuje svoj status. Studentu koji je izgubio indeks izdaje se duplikat indeksa na temelju pisane zamolbe, nakon što je gubitak indeksa javno oglašen u &quot;Narodnim novinama&quot;.

Članak 75.

(1) Matični list, upisni listovi, prijavnice o položenim ispitima te ostali dokumenti koji su važni za tijek studiranja čuvaju se u dosjeu studenta.
(2) Podaci iz dosjea izdaju se na zahtjev fizičke ili pravne osobe koja dokaže pravni interes, vodeći računa o zaštiti osobnih podataka studenata.

  Članak 76.

(1) U evidenciju izdanih isprava o završetku studija te stečenih akademskih odnosno stručnih naziva, upisuju se podaci o izdanim svjedodžbama, diplomama i dopunskim ispravama o studiju. Do izdavanja svjedodžbe ili diplome, studentu se izdaje potvrdnica o završenom studiju.
(2) Uvjerenje, odnosno potvrdnice koje se izdaju sukladno Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, sadrži podatke utvrđene tim Pravilnikom.

Članak 77.

(1) Evidencije iz članka 71. ovoga Pravilnika čuvaju se kao dokumenti od trajne vrijednosti.

13. OSTVARIVANJE PRAVA STUDENATA

Članak 78.

(1) Student ima pravo na pritužbu za slučaj povrede nekog od njegovih prava predviđenih zakonom ili općim aktom Fakulteta.
(2) Pritužba se u pismenom ili usmenom obliku podnosi Povjerenstvu za nastavu. Povjerenstvo će provjeriti navode iz pritužbe i izvijestiti studenta o osnovanosti pritužbe.
(3) Ako student i dalje smatra da postoji povreda nekog od njegovih prava, ima pravo podnijeti zahtjev za ostvarivanjem prava dekanu Fakulteta. Zahtjev mora biti u pismenom obliku i obrazložen.
(4) Dekan je dužan ispitati pritužbu i poduzeti odgovarajuće mjere za otklanjanje moguće povrede te obavijestiti studenta u roku od osam dana.

14. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.

(1) Na ustroj i izvedbu studija utvrđenih ovim Pravilnikom primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Pravilnika o studiju i režimu studiranja Sveučilišta u Splitu.

Članak 80.

(1) Fakultetsko vijeće ovlašteno je, u cilju provođenja ili pojašnjenja pojedinih odredbi ovoga Pravilnika, davati odgovarajuća tumačenja.

Članak 81.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta.

Split,  studeni 2008. godine.
Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta dana 12. 11. 2008. god.